sidvisningar

Translate

tisdag 24 januari 2012

VALLARE-MANNEN.

Vallaremannen
Det var en gång en fattig vallpojke, som inte hade någon 
huld eller skyld j verlden, utom sin styfmoder. Men styfmo- 
dern var en elak qvinna, och unnade honom hvarken att få 
något i sig eller på sig. Den stackars pojken led så mycken 
nöd. Hela Guds långa dag måste han valla fä; men aldrig 
fick han så mycket som ett skapandes grand, utom en ringa 
beta bröd, morgon och afton. 

En vacker dag hade styfmodern gått bort, utan att lemna 
fram någon mat. Vallpojken måste således drifva till skog, 
fastandes, och såsom han nu var mycket hungrig, grät han 
bitterligen. Men när middagen kom aftorkade han sina tårar, 
och gick upp på en grön kulle, hvarest han hade för sed att 
hvila sig, när solen brände varm om sommaren. På kullen 
plägade alltid vara friskt och daggigt under de löfviga träden; 
men nu var daggen borta, marken torr, och gräset nedtram- 
padt. Detta föll \allpojken sällsamt före, och han undrade 
hvem som trådat i gröngräset. Bäst han nu satt i djupa 
tankar, märkte han någonting, som låg och glimmade emot 
solen. Pojken sprang dit för att se efter, och fann så ett par 
små, små skor af det aldra hvitaste glas. Då "blef han äter 
förnöjd, glömde sin hunger och lekte hela dagen med de små 
glas-skorna. 

Om q vallen, när sol gick i skog, lockade vallpojken sitt 
fä, och dref till bys. När han nu hade kommit ett stycke på 
vägen, mötte^honöm en liten-,- liten gosse. .Pilten .helsade vän- 
ligt: »god qväll!» 'Qod qväll igen', helsade vallpojken. Den 
lille sporde: »har du hittat mina -skor-s som- jag på morgonen 
tappade i grön-gräset?» Vallpojken gaf till svars: 'ja, jag har 
funnit dem. Men, kära dul låt mig behålla de små skorna; 
jag har tänkt gifva dem åt min styfmoder, så får jag kanske 
litet mat, när jag kommer hem'. Pilten bad nu så innerli- 
gen vackert: »gif mig åter mina skor! en annan gång vill jag 
tjena dig igen.» Dä gaf pojken tillbaka de små glas-skorna; 
men den lille blef mycket glad, nickade förtroligt, och sprang 
sina färde. 

Vallpojken lullade nu ihop sin boskap, och gaf sig på hem- 
vägen. När han kom till gården var det redan mörkt, och 
styfmodern bannades att han kom så sent. »Det står gröt 
qvar i fatet», sade hon, »ät nu och packa dig i säng, så att 
du i morgon bittida kan komma upp med annat folk.» Den 
stackars vallpojken tordes icke svara till dessa hårda ord, 
utan åt, och smög derefter bort till hö-skullen, hvarest han 
plägade sofva. Men hela natten drömde han om intet annat, 
än den lille pilten och hans små glas-skor. 

Arla om morgonen, innan sol sken östan, väcktes pojken 
af sin styfmoders rop: »upp med dig, din lättingl det är Ijusaa 
dag, och kräken böra inte stå och hungra för din skull.» Haa 
steg nu genast upp, fick en beta bröd, och lullade sitt fä i 
vall. När han kom till den gröna kullen, som alltid var så 
sval och skuggig, tycktes det honom underligt, att daggen var 
bortskakad ifrån gräset, och marken torr, ja nästan mera än 
dagen förut. Bäst pojken nu satt i djupa tankar, fick han se 
någonting, som låg i grön-gräset och skimrade emot solen. 
Han sprang genast dit, och fann en liten, liten hätta (mössa); 
men hättan var röd till färgen, och små gyllene klockor voro 
fastade dervid på alla sidor. Då blef han mycket glad, så att 
han "lömde sin hunger, och lekte hela dagen med den fagra 
hättan. 

Om qvällen, när sol gick i skog, samlade vallpojken sitt 
fä, och lagade sig att drifva till bys. Vid det han nu kom på 
vägen, mötte honom en mycket liten och dertill mycket fager 
jungfru. Hon helsade vänligt: »god qväll!» 'God qväll igenl' 
helsade vallpojken. Den lilla sporde: »har du funnit min hätta, 
som jag på morgonen tappade i grön-gräset?» Pojken svarade: 

'ja, jag liar hittat den. Men, kära du I lät mig behålla den 
lilla mössan; jag har tänkt att ge den åt min elaka styfmo- 
der, så får jag kanske litet mat, när jag kommer hem'. 
Jungfrun bad nu sä innerligen vackert: »gif mig åter min hätta! 
en annan gång vill jag tjena dig igen.» Då gaf vallpojken 
henne den lilla mössan; men jungfrun blef sä glad, så glad, 
nickade vänligt, och sprang sina färde. 

Pojken lullade nu ihop sitt fä, och gaf sig emot hemmet. 
När han kom till garden var det redan mörkt, och styfmodern 
Iiade länge väntat honom. Hon var nu mycket misslynt, och 
sade: »alltid skall du komma så sent, att jag får sitta uppe 
halfva natten och mjölka. Der står gröt qvar i fatet, ät nu 
och packa dig i säng, att du i morgon bittida kan komma upp 
med annat folk.» Den stackars gossen tordes icke svara till 
dessa härda ord, utan åt, och smög derefter upp på hö-skullen, 
hvarest han plägade sofva. Men hela natten drömde han om 
ingenting annat, än den lilla jungfrun och hennes röda mössa. 

Arla om morgonen, innan dagen grydde, väcktes pojken 
af sin styfmoder, med det vanliga ropet: »stig upp din lältingl 
icke böra kräken stå och hungra för din skull.» Den stackars 
gossen steg genast upp, och lagade sig att drifva vall; men 
innan han gick, bad han sin styfmoder om en beta bröd. 
3)Bröd!» sade den elaka qvinnan, »en odugling, såsom du, är 
inte bröd värd.» Pojken måste således gä bort helt fastande, 
hvilket gick honom hårdt till sinnes. När han nu kom ut i 
den gröna skogen, och satte sig ned pä kullen, hvarest han 
plägade hvila under sommar-hettan, föll det honom sällsamt 
före att marken var ännu mera torr än de föregående dagarne, 
och gräset trampadt i stora rundlar. Dä rann det honom i 
hugen hvad han hade hört om de små E/fvorna, att de tråda 
sin dans om sommar-nätterna i det daggiga gräset, och han 
förstod att detta månde vara en Elfve-ring eller Elfve-dans. 
Vid han nu satt i djupa tankar, stötte han med foten emot en 
liten pingla, som låg i gräset; men den lilla bjällran klingade 
dervid sä Ijufligt, att all boskapen lopp tillsammans, och ställde 
sig alt lyssna. Då blef pojken äter glad, och lekte med den 
lilla pinglan, till dess han förgät sin sorg och korna glömde 

sitt bete. Och så förgick äfven den dagen, långt hastigare 
än han kunnat tänka. 

När det led emot qvällen, och solen stod jemns med skogs- 
topparne, lockade vall-pojken sitt fä, och redde sig att åter- 
vända hem. Men huru han ock mätte lulla och ropa, ville 
boskapen icke skiljas ifrån botet, ty der var ett fagert och 
gräs-rikt ställe. Då tänkte pojken vid sig sjelf: );kanske lyda 
de bättre den lilla pinglan.» Han tog sä fram sin bjällra, och 
klingade vid det han gick utåt vägen. Genast kom skälle-kon 
löpandes efter honom, och med henne följde det öfriga fäet. 
Då blef vallgossen glad i hugen, ty han förstod väl hvad gagn 
han kunde göra sig med den lilla bjällran. Bäst han nu gick, 
mötte lionom en liten, liten gubbe. Gubben helsade vänligt: 
»god qväll!» 'God qväll igen!' sade pojken. Den lille sporde: 
»har du funnit min pingla, som jag pä morgonen tappade i 
grön-gräset?» Vallpojken genmälte: 'ja, jag har hittat den'. Gub- 
ben sade: »gif mig den tillbaka!» 'Nej,' 'svarade pojken, 'jag 
är icke så dumm, som du tänker. I förgärs hittade jag två små 
glas-skor, dem lockade en liten gosse ifrån mig. I går fann 
jag en hätta, den gaf jag åt en liten jungfru; och nu kommer 
du och vill taga ifrån mig den lilla pinglan, som är så god att 
locka kräken med. Andra hittare få hitte-lön, men jag får 
aldrig något.' Den lille gaf nu många fagra ord, att han 
skulle återfå sin pingla; men ingenting halp. Dä sade gubben: 
»gif mig åter den lilla bjällran, och jag vill här gifva dig en 
annan, hvarmed du kan locka ditt fä; dertill skall du få önska 
dig tre önskningar.» Pojken tyckte att detta var ett godt vil- 
kor, och samtyckte gerna dertill. Han tog så till orda: »efter 
som jag får önska mig hvad jag vill, så önskar jag att bli ko- 
nung, och så önskar jag att få en stor kungs-gård, och så 
önskar jag att vinna en fager, fager drottning.» 'Du önskar 
icke ringa önskningar,' återtog den lille, 'men lägg väl på 
sinnet hvad jag nu säger dig. I natt, medan alla sofva, skall 
du gå hemifrån, tills du kommer till en kungs-gård, som ligger 
rätt nordan ut. Här har du en pipa af ben. Om du kommer 
i nöd, så blås deruti. Kommer du åter i stor nöd, blås om 
igen. Men kommer du tredje gången i stor farlighet, bryt då 

sönder pipan, och jag vill hjelpa dig, såsom jag har lofval.M 
Pojken tarl ade mycket för gubbens föräringar, och så gick 
Elfve-konungen sina färde. Men vallpojken drog hemåt, och 
gladde sig att snart slippa valla fä ät sin elaka styfmoder. 

Då pojken kom till bys var det redan mörkt, och styf- 
modern hade länge väntat hans hemkomst. Hon var nu mycket 
förbittrad, så att den stackars gossen fick hugg i stället för 
mat. »Detta räcker väl inte så länge», tröstade pojken sig 
sjelf, vid det han smög upp på hö-skullen. Han lade sig der- 
efter att hvila, och sof en kort blund. Men vid midnatts-tid, 
långt innan hanen gol, steg vallpojken upp, smög bort ifrån 
gården, och begynte sin färd rätt nordan ut, såsom gubben 
hade sagt. Han vandrade så utan rast eller ro, öfver berg 
och dalar, och två gånger gick solen upp, och två gånger gick 
solen ned, medan han ännu var på vägen. 

På tredje dagen, emot qvällen, kom vallpojken till en kungs- 
gård, som var så stor att han aldrig tänkt få se dess like. 
Pojken gick in i köket, och bad om tjenst. «Hvad är din kun- 
skap och idrott?» sporde köksmästaren. 'Jag kan gå vall med 
fä', genmälte pojken. Köksmästaren sade: »konungen behöf- 
ver en vallare som aldrabäst; men det går väl med dig, såsom 
det gått med de andra, att du h varje dag mister något af din 
hjord». Pojken svarade: 'jag har hittills aldrig satt bort något 
kräk der jag gått vall'. Han blef nu tagen i tjenst på den 
stora kungs-gården, och vallade konungens fä; men aldrig ref 
ulfven något kräk för honom, och så vardt han väl ansedd i- 
bland alla konungens tjenare. 

En afton, när vallaren dref sitt fä till bys, märkte han en 
liten fager jungfru, som stod vid vind-ögat och lyssnade till 
hans qväden. Pojken låtsade som ingenting, ehuru han blef 
helt varm under tröjan. Det led så någon tid bortåt, och vall- 
pojken gladdes hvar gång han såg den lilla jungfrun; men han 
visste icke ännu att hon var konungens dotter. Då hände sig 
en dag att den unga mön kom gåendes bort till honom , der 
han dre! sitt fä i bet. Hon hade med sig ett litet snö-hvitt 
lamm, och bad honom så vänligt, att han skulle akta det lilla 
lammet för ulfvarne i skogen. Härvid blef vallaren så till

mods, att han livarken kunde tala eller svara. Han tog nu 
lammet med sig, och hade sin käraste lust att vårda det; men 
djuret hyllade sig till honom, såsom hunden leker efter sin 
husbonde. Ifrån den dagen fick vallpojken ofta se den fagra 
konunga-dottern. Om morgnarne, när han lullade i vall, stod 
mön vid vind-ögat och lyssnade till hans sånger. Men om 
qvällarne, när han kom hem ur skog, gick prinsessan ned, för 
att smeka sitt lilla lamm och tala några vänliga ord med vall- 
gossen. 

Det led så en rund tid bortåt. Vallpojken växte till en 
rask ungersvenn; men koaunga-dottern rann upp, och blef den 
fagraste mö som stod att finna när eller fjerran. Likväl kom 
hon hvarje afton att smeka sitt lamm, såsom hennes sed var. 
Men en vacker dag var prinsessan borta, och kunde icke fin- 
nas igen. Då blef en stor sorg och uppståndelse öfver hela 
kungs-gården, ty alla höllo henne kär; men konungen och 
drottningen sörjde aldramest. Konungen lät så utgå ett påbud 
öfver all land, att hvem som kunde frälsa hans dotter, skulle 
få prinsessan och dertill halfva konunga-riket. Då kommo 
konunga-söner, och ungersvenner, och kämpar ifrån både östan 
och vestan; de klädde sig i jern, och drogo ut med vapen och 
följe, för att söka den bortröfvade jungfrun. Men icke många 
voro de som vände tillbaka ifrån den färden, och de som kom- 
pa hem igen hade hvarken hört eller sp -rt någonting. Ko- 
nungen och drottningen sörjde nu öfvermåttan, och menade att 
de hade lidit en skada, som aldrig kunde botas. Vallaren dref, 
såsom förr, sitt fä i skog; men han var litet glad, ty den fagra 
konunga-dottern lekte i hans bug både dagar och stunder. 

En natt tycktes det vallare-mannen i sömnen, såsom stod 
den lille Elfve-konungen framför hans säng, och sade: »åt norrl 
åt norr! der har du din drottning». Då blef svennen så glad 
att han spratt upp, och vid han vaknade, se, då stod den lille 
ännu qvar, och vinkade: »åt norr! åt norr!» DeVefter försvann 
gubben, -men vallaren visste icke rätt om dgt hade varit en 
syn-villa. När nu dager vardt ljus, gick svennen upp i borg- 
stugan, och begärde komma till tals med konungen. Häröfver 
undrade alla konungens tjenare, och köksmästaren sade: »du 
har vallat i så många år, att du väl kunde få tillökning i lön 
och kost, utan att tala just vid konungen sjelf». Men vallaren 
stod fast vid sin begäran, och lät förstå, att han hade någon- 
ting helt annat i sitt sinne. När han så kom upp i salen, 
sporde konungen efter hans ärende. Svennen tog till orda: 
»jag har tjenat dig troget i många år, nu bedes jag orlof att 
få draga bort och upjjsöka prinsessan». Då blef konungen vred, 
och sade: »huru vill du, som går vall med fä, tänka på det 
som ingen kämpe eller konunga-son mäktat uträtta?» Men 
A^allaren svarade frimodigt, att han skulle uppsöka prinsessan, 
eller för henne tillsätta lifvet. Dä lät konungen sin vrede fara, 
och tänkte på det gamla språket: »ofta sitter skarlakans lijerta 
imder vadmals kappa». Han gaf sä befallning att vallaren 
skulle utrustas pä det bästa, med gods och gångare, och hvad 
annat han behöfde. Men svennen sade: »jag passar icke på 
att rida, gif mig blott edert ord och orlof, samt tillräcklig väg- 
kost.» Konungen Önskade honom derefter lycka på färden; 
men alla smä-drängar, och andra tjenare i kungs-gården, logo 
öfver vallarens vågsamma företag. 

Svennen vandrade nu emot norr, såsom Elfve-gubben hade 
lärt honom, och kom sä lång en väg, att det väl icke kunde 
vara mycket igen till verldens ända. När han så hade färdats 
öfver berg och öde stigar, kom han slutligen till en stor sjö; 
midt i den sjön var en fager ö, och på ön låg en kungs-gärd, 
ännu mycket ansenligare än den hvarifrån vallarcn hade kom- 
mit. Svennen gick ned till sjö-stranden, och beskådade kungs- 
gården på alla sidor. Bäst han nu såg sig omkring, blef han 
varse en jungfru, med fagergult här, som stod vid vind-ögat, 
och vinkade med ett silkes-band, sådant konunga-dotterns lamm 
plägat bära. Då hoppade hjertat i svennens bröst, ty det rann 
honom i hugen, att mön icke kunde vara någon annan än 
prinsessan. Han satte sig nu att eftersinna, huru han skulle 
komma öfver vattnet till den stora kungs-gården; men ingen- 
ting stod honom till råda. Ändteligen föll honom i minnet, att 
han väl kunde pröfva, om de små Elfvorna ville hjelpa honom. 
Han tog derföre fram sin lilla ben-pipa, och blåste en läng, 
uthållen ton. »God q väll!» sade i detsamma en röst bakom 

honom. »God qväll igen», helsade svennen, och vände sig om. 
Då stod framför honom den lilla pilten, hvars glas-skor han en 
gäng hade funnit i grön-gräset. »Hvad vill du mig?» sporde 
Elfve-gossen. Vallaren sade: 'jag beder, att du för mig öfver 
sjön till kungs-gården'. Pilten genmälte: »sätt dig upp på min 
rygg!» Svennen gjorde såsom honom var tillsagdt; men i det- 
samma skiftade pilten sin hamn, och blef till en stor, stor hök, 
som for genom luften, och stadnade icke förr än de kommit 
till ön, såsom vallaren äskat. 

Svennen gick nu upp i borg-stugan, och begärde tjenst. 
»Hvad är din färdighet och idrott?» sporde köksmästaren. 'Jag 
kan gå vall med fä!' genmälte vallaren. Köksmästaren sade: 
»Jätten behöfver nu en vallare som aldra-bäst; men tilläfven- 
tyrs går det dig såsom det gått de andra; ty om du mister 
något kräk, gäller det ditt lif.» Svennen tog till orda: 'detta 
tyckes mig vara ett hårdt vilkor; men jag vill antaga det'. Då 
bad köksmästaren honom vara välkommen, och sade att han 
skulle börja sin tjenst den andra dagen. 

Svennen gick nu vall med jättens fä, samt sjöng sina qvä- 
den och klingade med sin pingla såsom hans sed var. Men 
konunga-dottern satt vid vind-ögat och lyssnade, samt vinkade 
tillika åt honom, det han icke skulle låta märka sig. Om qväl- 
len lullade vallaren åter hem ur skog. Då kom jätten gåendes 
emot honom, och sade: »du är i stället för den som fattas»; 
men intet kräk var borta, huru jätten ock ville räkna. Nu 
blef tussen vänlig, och mälte: »du skall blifva min vallare, i all 
din dag.» Han gick derefter bort till sjö-stranden, lossade sitt 
förtrollade skepp, och rodde tre gånger omkring ön, såsom han 
plägade göra. 

Medan jätten var borta, ställde sig konunga-dottern vid 
vind-ögat, och qvad: 

»I natt, i natt, du vallare-man! 

går molnet undan miu stjerna. 

Och kommer du dä, så blir jag väl din, 

min krona ger jag dig gerna.» 

Vallaren lyssnade till sången, och förstod, att han borde 
komma om natten och befria konunga-dottern. Han gick sä 

bort, utan att låta märka sig med något. Men när det blifvit 
sent, och alla sofvo sin djupaste sömn, smög han åter fram 
till tornet, ställde sig nedanföre vind-ögat, och qvad: 

»\ natten väntar din vallare-man, 

står sorgsen under ditt galler; 

och kommer du ned, så blir du väl min, 

me'n skuggan så vida faller.» 

Konunga-dottern hviskade: 'jag är bunden med länkar af 
guld, kom och bryt dem!' Då visste sig vallaren ingen råd, 
utan tog fram sin lilla pipa, och blåste en lång, uthållen ton. 
»God qväll!» sade i detsamma en röst bakom honom. 'God 
qväll igen!' helsade vallaren, och såg sig om. Då stod fram- 
för honom den lille Elfve-mannen, af hvilken han en gång fick 
bjällran och ben-pipan. »Hvad vill du mig?» sporde gubben. 
Vallaren genmälte: 'jag bedes, att du förer mig och prinsessan 
härifrån'. Den lilla sade: »Följ mig!» De gingo så upp i tor- 
net till jungfru-buren; men borga-dörren öppnades af sig sjelf, 
och när gubben rörde vid kedjan, brast den sönder i stycken. 
Derefter gingo de alla tre neder till stranden. DÃ¥ qvad Elfve- 
mannen: 

»Liten gädda, i vassen månd gå, 
kom, kom så hastelig! 
Din rygg en prinsessa skall rida uppå, 
dertill ock en konung så mäktig.» 

1 detsamma kom den lilla jungfrun, hvars hätta vallaren 
hade funnit i gröngräset. Hon hoppade ned i sjön, och blef 
till en stor gädda, som lustigt lekte om uti vattnet. Dä sade 
Elf-konungen: »sätten eder uppå gäddans rygg. Men prinsessan 
må icke blifva rädd, ehvad som händer; ty då är min makt 
till intet.» Så taladt, försvann den gamle; men vallaren och 
den fagra konunga-dottern gjorde såsom han hade sagt, och 
gäddan förde dem hastigt fram genom böljorna. 

Medan allt detta tilldrog sig, vaknade jätten i högan loft, 
säg sig ut genom vind-ögat, och märkte hvarest vallaren for 
på vattnet tillika med den unga konunga-dottern. Genast tog 

han sin örne-liamn, och flög efter dem. Men när gäddan hör- 
de donet af örnens ving-slag, dök hon djupt ned i vattnet, 
hvarvid konunga-dottern blef rädd, så att hon skrek högt till. 
Då var Elfve-konungens makt till intet, och jätten grep de 
begge flyktingarne i sina klor. När han så kommit åter till 
gärden, lät han kasta vallaren i en mörk håla, väl femton 
famnar under jord; men prinsessan sattes i sin jungfru-bur, och 
vaktades noga att hon icke skulle undkomma. 

Svennen låg nu i fånga-tornet, och var illa till mods, att 
han icke kunnat frälsa konunga-dottern, och att han tillika för- 
spillt sitt eget lif. DÃ¥ rann honom i hugen hvad Elfve-gubben 
hade sagt: »om du tredje gången kommer i stor farlighet, bryt 
då sönder den lilla pipan, och jag vill hjelpa dig.» Såsom val- 
laren nu väl visste, att han aldrig mera skulle se dagsens ljus, 
tog han fram den lilla ben-pipan, och bröt henne i stycken. 
»God qväll!» hördes i detsamma en röst bakom honom. »God 
qväll igen»? helsade vallaren, och såg sig om. Då stod den 
lille gubben framför honom, och sporde: »hvad vill du, efter- 
som du kallar mig?» Vallaren svarade: 'jag vill frälsa prin- 
sessan, och föra henne hem till sin fader.' Nu tog gubben 
honom med sig, och de gingo genom lykta dörrar, och genom 
många präktiga rum. Slutligen kommo de uti en stor sal, 
som var uppfylld med allehanda vapen, svärd, spjut och yxor, 
af hvilka somliga lyste såsom blankt stål, och somliga såsom 
skärt guld. Gubben gjorde upp eld i eldstaden, och sade: 
»kläd af dig!» Vallaren gjorde så; och den lille brände upp 
hans gamla kläder. Derefter gick gubben bort till en stor 
jern-kista, och tog fram en dyrbar rustning, som blänkte af 
det klaraste guld. »Kläd på dig!» sade han; vallaren gjorde så. 
När nu svennen var klädd i full rustning ifrån hufvud till fot, 
band gubben ett skarpt svärd vid hans sida, och mälte: »det 
är förelagdt, att jätten faller för detta svärd, och på denna 
rustning biter intet stål.» Men vallare-mannen kände sig väl 
till mods i den gyllene rustningen, och rörde sig höfviskt, så- 
som hade han varit den yppersta konunga-son. Derefter vän- 
de de åter till den mörka fånga-hålan; vallaren tackade för 
Elfve-konungens goda hjelp, och så sklljdes de ifrån hvarandra. 

Fram på dagen blef mycket buller och bång uti hela går- 
den; ty jätten firade sitt bröllopp med den fagra konunga-dot- 
tern, och hade bjudit sina fränder på gästabud. Prinsessan 
blef nu klädd pä det aldra präktigaste, med guldkrona, röda 
ringar, och andra kostliga smycken, hvilka jättens mor sjelf 
hade burit. Derefter dracks brölloppet med lust och allsköns 
gamman, och der fattades icke god välplägnad, både mat och 
dryck. Men bruden grät utan återvändo, och hennes tårar voro 
så heta, att de brände som en eld på kinden. 

När det nu led åt natten, och jätten skulle föra sin brud 
till brud-kammaren, skickade han sina små-drängar, att hemta 
vallaren som låg uti fånga-hålan. Men när de kommo ned i 
tornet var fången borta, och i hans ställe stod der en båld 
kämpe med svärd, brynja och fulla vapen. Vid denna syn 
blefvo svennerna förfärade, och flydde; men vallaren följde ef- 
ter, och kom så upp på borg-gården, hvarest brud-skaran var 
samlad för att skåda hans ändalykt. När nu jätten fick se 
den raske kämpen, blef han förgrymmad, och sade: wTvy vare 
dig, ditt arga Troll!» Vid han talade, voro hans ögon så bistra, 
att han såg midt igenom rustningen. Men svennen räddes in- 
tet, utan mälte: );här skall du strida med mig om din fagra 
brud.» Jätten ville icke bida, utan vek undan; men vallaren 
drog sitt svärd, och det flammade såsom en elds-låga. När nu 
jätten igenkände svärdet för hvilket han skulle falla, vardt han 
förfärad, och bleknade till jord; men vallaren gick dristigt fram, 
svingade sitt svärd, och gjorde ett väldigt hugg, så att jättens 
hufvud skiljdes ifrån kroppen. Detta blef resens bane. 

Då bröllopps-gästerna sågo denna färd, betogos de af rädd- 
håga, och foro hvar åt sitt håll; men konunga-dottern lopp 
fram, och tackade den raske vallare-mannen, att han frälst 
liennes lif. De gingo derefter ned till sjö-stranden, lossade 
jättens förtrollade skepp, och rodde bort ifrån ön. När de så 
kommo hem till kungsgården, vardt en stor glädje och fröjd 
det konungen hade återfått sin enda dotter, som han sörjt sä 
länge. Derefter tillreddes ett präktigt bröllopp, och vallare- 
mannen fick den fagra konunga-duttern. De lefde nu lyckliga